Wyszukiwarka
DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Saj-Żukowska

e-mail: IOD_js@dbfotargowek.pl 

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Rejestry, ewidencje i archiwa

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI
Rejestry, ewidencje:
• rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
• rejestr wydanych zaświadczeń
• rejestr wydanych legitymacji szkolnych
• rejestr wydanych indeksów
• rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego
• rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum uzupełniającego
• rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły policealnej
• rejestr wydanych świadectw dojrzałości
• rejestr wydanych duplikatów świadectw i dyplomów
• rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
• rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel kontraktowego,
• rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
• rejestr pieczęci
• ewidencja druków ścisłego zarachowania – szkolny rejestr rozrachunku świadectw
• ewidencja druków ścisłego zarachowania
• ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli
• ewidencja wydanych legitymacji służbowych
• ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
Archiwum:
Zasób archiwalny archiwum Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:
• dzienniki lekcyjne
• księgi arkuszy ocen
• księgi protokołów egzaminów dojrzałości
• akta osobowe uczniów i słuchaczy
• księgi uczniów
• rejestry wydanych świadectw
• kroniki szkolne
• księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• księgi protokołów z posiedzeń Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych
• zarządzenia Dyrektora Szkoły
• akta osobowe pracowników
• plany budżetowe
• dokumentacja finansowa i księgowa
• dokumentacja techniczna
• dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.

Facebook