Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Rejestry, ewidencje i archiwa

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI
Rejestry, ewidencje:
• rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
• rejestr wydanych zaświadczeń
• rejestr wydanych legitymacji szkolnych
• rejestr wydanych indeksów
• rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego
• rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum uzupełniającego
• rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły policealnej
• rejestr wydanych świadectw dojrzałości
• rejestr wydanych duplikatów świadectw i dyplomów
• rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
• rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel kontraktowego,
• rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
• rejestr pieczęci
• ewidencja druków ścisłego zarachowania – szkolny rejestr rozrachunku świadectw
• ewidencja druków ścisłego zarachowania
• ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli
• ewidencja wydanych legitymacji służbowych
• ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
Archiwum:
Zasób archiwalny archiwum Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:
• dzienniki lekcyjne
• księgi arkuszy ocen
• księgi protokołów egzaminów dojrzałości
• akta osobowe uczniów i słuchaczy
• księgi uczniów
• rejestry wydanych świadectw
• kroniki szkolne
• księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• księgi protokołów z posiedzeń Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych
• zarządzenia Dyrektora Szkoły
• akta osobowe pracowników
• plany budżetowe
• dokumentacja finansowa i księgowa
• dokumentacja techniczna
• dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.

Facebook