Przedmiot działalności

Przedmiot działalności : Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r., nr 256, poz 2572)


ZADANIA SZKOŁY


Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I jest szkołą publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów / słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje:

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku kształcenia zawodowego również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
b) ramowy plan nauczania;

 5) szkoła wydaje:

  • świadectwa promocyjne
  • świadectwa ukończenia szkoły
Facebook