Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Harmonogram działań gimnazjalisty na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

 

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Termin

Podgląd oferty edukacyjnej

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl.  

27 kwietnia od godz. 9.00

Składanie wniosków o przyjęcie

1.Uczniowie      oddziałów     gimnazjalnych,     dla     których     organem     prowadzącym      jest 

m.st. Warszawa logują się do systemu korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.

2.Uczniowie oddziałów gimnazjalnych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym  samodzielnie zakładają konta w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę". Wprowadzają numer PESEL, następnie utworzone przez siebie hasło.

Wszyscy kandydaci (pkt 1 i 2) wypełniają wniosek w systemie, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. 

Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej  do najmniej preferowanych. 

Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl)

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali

szkołę, w której prowadzone jest

kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół

prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca  do godz. 16.00

Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do prób sprawności fizycznej w każdej szkole wybranej na liście preferencji, która prowadzi takie oddziały.

od 21 maja do 30 maja

Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe

Kandydaci            do           oddziałów            dwujęzycznych/międzynarodowych                 przystępują  do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział. 

 

jęz. hiszpański-24 maja, godz. 14.00

 

jęz. angielski-25 maja, godz. 15.00

 

jęz. niemiecki-28 maja, godz. 15.00

 

jęz. francuski-29 maja, godz. 11.00

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej 

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił (oraz w elektronicznym systemie rekrutacji).

do 11 czerwca do godz. 15.00

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

terminy ustalone przez szkoły

 

Zmiana wyboru szkoły/oddziału

Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru. 

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie. 

20 - 21 czerwca

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach i w elektronicznym systemie.  

22 czerwca godz. 10.00

Wprowadzanie osiągnięć

Osiągnięcia uczniów oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę wprowadzają macierzyste szkoły. 

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

od 22 czerwca od godz.12.00 do 27 czerwca do godz. 14.00

 

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.

od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

6 lipca  godz. 12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. 

od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

12 lipca godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie.

Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku  określa dana szkoła.  Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 lipca od godz. 8.00

           do 16 lipca do godz. 16.00

 

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00

 

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/ międzynarodowych/ sportowych/ mistrzostwa sportowego przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).

od 20 sierpnia do 23 sierpnia

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej Wyniki zostaną ogłoszone w szkołach. 

24 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

29 sierpnia godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

31 sierpnia godz. 12.00

Facebook