Wyszukiwarka
DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Saj-Żukowska

e-mail: IOD_js@dbfotargowek.pl 

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Akt założycielski Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

        Załącznik nr 6

     do uchwały Nr XXXVI/924/2012

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

        z dnia  17 maja 2012 r.

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 92  ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póżn zm.), art. 5c pkt 1 i art.. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)oraz § 1 ust. 5 uchwały nr XXXVI/924/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie założenia Technikum nr 30 w Warszawie, ul. Mieszka I 7 i CXL Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Mieszka I oraz włączenie tych szkół w skład Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7.

 

z dniem 1 września 2013 r. akt założycielski zespołu szkół otrzymuje brzmienie:

 

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

w Warszawie, ul. Mieszka I 7

 

 

 

w skład którego wchodzą:

 

1.    Technikum nr 30 w Warszawie, ul. Mieszka I 7,

2.    CXL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Mieszka I 7,

3.    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 41 w Warszawie, ul. Mieszka I 7,

4.    Szkoła Policealna nr 36 w Warszawie, ul. Mieszka I 7,

5.    Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Mieszka I 7, 

 

 Przewodnicząca

                                                                                       Rady m.st. Warszawy             

                                                                                          Ewa Malinowska - Grupińska

 

Warszawa, dnia 17 maja 2012r.

Otrzymują:

1.   Dyrektor  Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7

2.   Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie,

3.   a/a

Facebook